Skip to content

Contributie en incassomachting

Beste leden,

Vorig jaar hebben wij u een brief verstuurd met het verzoek een machtiging voor de automatische incasso van de contributie van de NGV afdeling Utrecht en ’t Gooi. Een groot aantal leden heeft de machtiging gegeven, andere leden hebben aangegeven bewust geen machtiging te willen geven en weer anderen gaven aan te laat zijn, al betaald te hebben of hebben helemaal geen reden gegeven. Verder zijn er in 2016 nieuwe leden bijgekomen die nog niet eerder gevraagd is een machtiging te geven.

Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven en daar geen bezwaar tegen te hebben, dan verzoeken we u vriendelijk een  machtiging in te vullen, te ondertekenen en toe te sturen aan Wim Zondag (wimzondag@hotmail.com) of aan  Ben Flokstra (b_flokstra@planet.nl). Bij voorkeur een gescand exemplaar, mocht dat onmogelijk zijn dan graag per post aan Win Zondag, M.C. Escherlaan 5, 3743 AX Baarn.

U kunt het machtigingsformulier hier vinden.

 De incasso is gepland in week 49/50, er is daarvoor nog veel te doen. Wij zouden een snelle reactie erg op prijs stellen.

Het formulier voor het intrekken van de machtiging zal worden opgenomen op de website van de afdeling http://geologieutrecht.nl onder kopje ‘word lid’. Bij beëindiging van uw lidmaatschap kunt u hierop te allen tijde terugvallen.

Uiteraard besteden we er dan aandacht aan om in dat geval zelf de machtiging uit de bestanden te verwijderen.

Indien u geen machtiging wilt afgeven wijzen we u er graag op dat de contributie (€18,50) dan door u zelf vóór 31 december 2016 dient te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de afdeling: NL19 INGB 0004 7483 13. ten name van N G V  Afd. Utrecht en ‘t Gooi

(De juiste tenaamstelling is erg belangrijk. In het verleden zijn er vaak betalingen door de bank geweigerd).

Back To Top