Ga naar hoofdinhoud

STATUTEN
AFDELING UTRECHT EN ’T GOOI VAN DE NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING

NAAM, DUUR EN ZETEL

artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam AFDELING UTRECHT en ’t GOOI van de NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING (N.G.V.)
 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

artikel 2

De vereniging is gevestigd te Baarn.

DOEL EN AANPAK

artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het wekken van belangstelling voor de geologie en het bevorderen van de studie daarvan in de ruimste zin van het woord.
 2. het bevorderen van onderling kontakt tussen allen, die geologie als vak of als liefhebberij beoefenen, speciaal tussen hen, die wonen in het gebied van de vereniging.

artikel 4

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren van bijeenkomsten ter bespreking van de liefhebberij en het daarbij houden van lezingen, verlotingen, uitreiken van een knipselkrant e.d.’
 2. het uitgeven van een mededelingenblad;
 3. het organiseren van meerdaagse en eendaagse excursies. Er bestaat een excursiereglement;
 4. het geven van voorlichting aan de leden;
 5. het vormen van een bibliotheek. Er zijn uitleenregels vastgesteld
 6. het organiseren van cursussen;
 7. het houden van tentoonstellingen;
 8. het instellen van werkgroepen
 9. het samenwerken met instanties of verenigingen, zoals andere afdelingen van d N.G.V.
 10. het behartigen van de belangen van de vereniging bij de N.G.V.\
 11. alle andere wettige middelen, die het doel van de vereniging kunnen dienen.

LEDEN/DONATEURS

artikel 5

 1. De vereniging bestaat uit de volgende leden:
 2. ereleden
 3. gewone leden
 4. echtpaar-/partnerleden
 5. jeugdleden
 6. gezinnen
 7. Behalve bovenstaande leden kan de vereniging bestaan uit donateurs.

artikel 6

 1. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering zijn benoemd. Zij zijn als zodanig geen kontributie verschuldigd aan de vereniging.
 2. Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en op hun aanvraag door het bestuur tot lid zijn toegelaten.
 3. Echtpaar-/partnerleden zijn zij, die op één adres wonen en op hun aanvraag door het bestuur tot echtpaar-/partnerlid zijn toegelaten.
 4. Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en op hun aanvraag door het bestuur tot jeugdlid zijn toegelaten.

Bij deelname aan de aktiviteiten dienen zij begeleid te worden door ouder of voogd.

 1. Gezinnen bestaan uit vader en/of moeder met één of meer kinderen (jonger dan 18 jaar), die op hun aanvraag door het bestuur als gezinnen zijn toegelaten.
 2. Donateurs zijn zij, die zich verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdragen in de kas der vereniging. De minimumbijdrage wordt door de ledenvergadering voor het volgende jaar vastgesteld.

Zij hebben het recht de verenigingsbijeenkomsten te bezoeken en ontvangen de publikaties van de vereniging.

artikel 7

 1. Uitsluitend aan ereleden, gewone leden, echtpaar-/partnerleden en gezinnen komt het recht toe te stemmen over zaken en personen. Deze leden hebben elke één stem.
 2. Jeugdleden en donateurs hebben ten aanzien van zaken een adviserende stem.

artikel 8

 1. De aanmelding voor een lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
 2. Donateur kan men worden door aanmelding bij het bestuur.
 3. Met uitzondering van de donateurs betalen de kandidaten, alvorens tot lid te kunnen worden toegelaten, een éénmalig entreebedrag, dat door de ledenvergadering voor het volgende jaar wordt vastgesteld.
 4. Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december.

artikel 9

Bij niet-toelating tot lid door het bestuur kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

artikel 10

 1. Met uitzondering van de ereleden zijn de leden gehouden tot het betalen van de jaarlijkse kontributie, die door de ledenvergadering voor het volgende jaar wordt vastgesteld en bij vooruitbetaling dient te worden voldaan..
 2. Leden die zich in de loop van het kalenderjaar bij de vereniging aansluiten zijn een tijdevenredig bedrag verschuldigd, dat direkt moet worden voldaan.

artikel 11

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door opzegging

artikel 11 (vervolg)

 1. door overlijden
 2. door royement.
 3. Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke tenminste één maand vóór de aanvang van elk kalenderjaar in het bezit van de sekretaris moet zijn.

Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar.

 1. Royement heeft plaats:
 2. door het bestuur, behoudens beroep op de ledenvergadering, die alsdan de beslissing neemt;
 3. door een besluit van de ledenvergadering genomen met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een besluit als bedoeld in lid 3 sub a, kan alleen worden genoemd indien het lid handelt in strijd met de statuten, regels, reglementen, besluiten van de ledenvergadering, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel zulks heeft gedaan.

Op dit besluit kan de betrokkene in beroep gaan bij de ledenvergadering. Hangende dit beroep worden alle rechten en verplichtingen van het betrokken lid tegenover de vereniging opgeschort.

 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft het achterstallige jaarlijkse kontributie verschuldigd.

artikel 12

 1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds worden beëindigd.
 2. Een jeugdlid wordt met ingang van de eerste dag der maand, volgend op die waarin hij/zij de achttienjarige leeftijd heeft bereikt, als gewoon lid van de vereniging ingeschreven.

artikel 13

Het lidmaatschap van de vereniging verplicht tot:

 1. het naleven en doen naleven van de statuten, regels en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van de ledenvergadering;
 2. het zich gedragen als een goed lid van de vereniging;
 3. het betalen van de kontributie

artikel 14

Het lidmaatschap van de vereniging geeft aan ereleden, gewone leden, echtpaar-/partnerleden, jeugdleden en gezinnen – behoudens de krachtens deze statuten toegekende overige rechten – het recht:

 1. tot het bijwonen van de ledenvergaderingen;
 2. tot het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde aktiviteiten, behoudens beperkingen door het bestuur opgelegd;
 3. tot het gebruik maken van de diensten, die de vereniging aan haar leden verleent;
 4. tot het ontvangen per lidmaatschap van het mededelingenblad;
 5. tot het deelnemen aan de aktiviteiten van werkgroepen en kommissies.

GELDMIDDELEN

artikel 15

 1. De geldmiddelen van de vereniging zijn:
 2. kontributies der leden, met uitzondering van die der ereleden;
 3. bijdragen van donateurs;
 4. entreegelden van nieuwe leden (met uitzondering van donateurs);
 5. entreegelden op de bijeenkomsten;
 6. opbrengsten van verlotingen;
 7. subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen;
 8. alle overige baten
 9. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

LEDENVERGADERING

artikel 16

 1. De ledenvergadering is de hoogste macht in de vereniging.
 2. Zij wordt gevormd door de stemgerechtigde leden van de vereniging.
 3. Jeugdleden en donateurs hebben toegang tot een ledenvergadering.

artikel 17

 1. De ledenvergadering komt bijeen:
 2. in de maand januari ter behandeling van de jaarstukken. In deze vergadering heeft tevens de jaarlijkse bestuursverkiezing plaats;
 3. wanneer het bestuur zulks noodzakelijk acht.
 4. op schriftelijk verzoek van minstens 10% van het totale aantal stemgerechtigde leden.
 5. Door een in de vorige ledenvergadering benoemde kommissie van twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn, wordt een verslag uitgebracht aan de ledenvergadering die de jaarstukken behandelt, over de gehouden kontrole der gelden en het gevoerde financiële beheer van de penningmeester en het financiële beleid van het bestuur.
 6. De ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen bij schriftelijke konvokatie, bevattende de agenda der vergadering en met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste tien (in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur vijf) dagen, die dag van oproeping en vergadering niet medegerekend.
 7. Indien de vergadering, bedoeld in het eerste lid sub c van dit artikel, niet wordt gehouden binnen een maand nadat het verzoek tot het bestuur is gericht, zijn de leden die de vergadering verlangen, bevoegd zelf de gewenste vergadering bijeen te roepen, eveneens op een termijn van tenminste tien vrije dagen, door plaatsing van een advertentie in daarvoor in aanmerking komende dagbladen, met vermelding van de agenda.

artikel 18

 1. Leden hebben het recht in een ledenvergadering:
 2. het woord te voeren;
 3. moties in te dienen;
 4. amendementen in te dienen;
 5. het stemrecht uit te oefenen
 6. Leden hebben het recht schriftelijk bij het bestuur voorstellen in te dienen ter behandeling in de eerstvolgende ledenvergadering.

BESTUUR

artikel 19

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vier en ten hoogste zeven leden, benoemd door de ledenvergadering.
 2. Een benoeming geldt voor ten hoogste drie jaar; de aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Een rooster van aftreden wordt door het bestuur opgesteld, zodanig dat jaarlijks twee leden aftreden.

 1. Bestuursleden kunnen door de ledenvergadering van hun funktie worden ontheven.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 3. door schriftelijk te bedanken;
 4. door het verlies van handelingsbekwaamheid;
 5. door overlijden;
 6. door het eenstemmig oordeel van alle andere bestuursleden dat een bestuurslid niet langer geschikt of in staat is als goed bestuurslid te functioneren.
 7. door verlies van het lidmaatschap van de vereniging.

artikel 20

 1. Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende, het is gehouden de doeleinden van de vereniging met alle gepaste middelen na te streven en het is tegenover de ledenvergadering verantwoordelijk voor zijn daden de vereniging betreffende.
 2. Van de leden van het bestuur wordt initiatief en aktiviteit verwacht bij de uitoefening van hun functie, die op het behartigen van de belangen van de vereniging afgestemd moeten zijn.

artikel 21

Het bestuur is verplicht:

 1. de statuten, regels en reglementen van de vereniging na te leven en te doen naleven;
 2. de besluiten van de ledenvergadering uit te voeren en te doen uitvoeren;
 3. de belangen van de vereniging te behartigen bij de N.G.V.
 4. te bevorderen, dat de leden van de vereniging tevens lid zijn van de N.G.V.
 5. jaarlijks aan de ledenvergadering schriftelijk een ontwerpbegroting van inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar voor te leggen.
 6. jaarlijks aan de ledenvergadering verslag uit te brengen van zijn werkzaamheden, alsmede schriftelijke rekening en verantwoording af te leggen.

artikel 22

 1. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in funktie gekozen.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een sekretaris en een penningmeester.
 3. De voorzitter, sekretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat belast is met de leiding der dagelijkse werkzaamheden.
 4. De voorzitter en sekretaris vertegenwoordigen tezamen de vereniging zowel in als buiten rechten.
 5. De overige bestuursleden kunnen door het bestuur als plaatsvervangers en als assistenten voor leden van het dagelijks bestuur worden benoemd.

artikel 23

 1. Het bestuur kan zich voor de uitvoering van zijn taak doen bijstaan door leden, van de vereniging, die daartoe al dan niet in een kommissie worden verenigd.
 2. Het bestuur is tegenover de ledenvergadering verantwoordelijk voor de werkzaamheden, die het door anderen laat verrichten.

BESLUITVORMING

artikel 24

 1. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, waarbij minstens 10% van het totale aantal stemgerechtigde leden aanwezig dient te zijn.
 2. Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, mits gehouden minstens twee weken na de vorige, doch uiterlijk binnen twee maanden, over het voorstel worden beslist, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
 3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de vergadering de kandidaten bij akklamatie wenst te benoemen..
 4. Tenzij de vergadering anders beslist, bepaalt de voorzitter of een stemming over zaken zal geschieden:
 5. bij akklamatie;
 6. mondeling of op afroep;
 7. schriftelijk met gesloten briefjes.
 8. Blanko stemmen zijn ongeldig.
 9. Indien bij een stemming over personen niemand de meerderheid heeft behaald, heeft een tweede stemming plaats. Wordt wederom geen meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd en wel tussen zoveel kandidaten, als er plaatsen vermeerderd met één, te vervullen zijn.
 10. Bij staking van stemmen over personen beslist na herstemming het lot, over zaken beslist de voorzitter na de eerste stemming.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

artikel 25

 1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten, de regels en andere reglementen van de vereniging.

STATUTENWIJZIGING

artikel 26

 1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. In een vergadering waarin minstens 2/3 van het totale aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig is.
 2. Het bepaalde in artikel 24 lid 2 is her van overeenkomstige toepassing.
 3. In de oproep voor een ledenvergadering, waarin een statutenwijziging zal worden behandeld, moet zulks worden vermeld en eventueel ook het feit dat het een tweede vergadering is, als bedoeld in het voorgaande lid.

ONTBINDING

artikel 27

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin minstens 2/3 van het totale aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig is.
 2. Het bepaalde in artikel 24 lid 2 en 26 lid 3 is hier van overeenkomstige toepassing.
 3. De ledenvergadering, waarin tot het ontbinden moet worden besloten, dient minstens één maand van te voren te worden aangekondigd.
 4. De ledenvergadering die tot ontbinding besluit:
 5. bepaalt de wijze van afwikkeling;
 6. wijst minstens twee vereffenaars aan;
 7. stelt de bestemming vast van een eventueel batig saldo dat door de vereffenaars is geconstateerd.

SLOTBEPALING

 

artikel 28

 1. Aan de leden en donateurs wordt bij de aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van de statuten, regels en reglementen ter hand gesteld, evenals van alle daarin later aangebrachte wijzigingen.
 2. In alle gevallen, waarin noch door de statuten noch door de regels en reglementen is voorzien, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering gehouden op 21 januari 1991

Bij notariéle aktie gepasseerd op 18 maart 1991

Back To Top