Skip to content

Concept statuten afdeling Utrecht en ’t Gooi

Versie 26 oktober 2023

NAAM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Afdeling Utrecht en ’t Gooi van de Nederlandse Geologische Vereniging (N.G.V.) en is notarieel vastgelegd te Baarn op 18 maart 1991.
Vanaf  ….     is ze een afdeling (hierna te noemen: ‘vereniging’) van de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten (LVGA), aldus notarieel vastgelegd te ……. op ….. , met als naam ‘Geologische Verenging Midden-Nederland (GVMN)’.

DOEL
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel:

 1. De belangstelling te wekken voor de geologie in de meest ruime zin;
 2. De onderlinge contacten tussen de leden en tussen de andere afdelingen/ verenigingen en tussen de LVGA te bevorderen zodat men elkaar kan helpen om de kennis, kunde maar ook het plezier op geologisch terrein te vergroten;
 3. Zoveel mogelijk personen, die deze doelstellingen onderschrijven, gelegenheid te bieden deel te nemen aan activiteiten, die door de vereniging worden georganiseerd;
 4. Voor zoveel als mogelijk samen te werken met het geologisch museum Hofland te Laren.

Artikel 3.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het houden van bijeenkomsten, lezingen, cursussen, verlotingen, tentoonstellingen, het instellen en in standhouden van werkgroepen op het gebied van de geologie;
 2. Het organiseren van excursies;
 3. het bevorderen van het behoud vanuit geologisch oogpunt belangrijke ontsluitingen en landschappelijke waarden;
 4. als onderdeel van de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten (hierna te noemen: ‘LVGA’) de belangen van haar leden bij laatstgenoemde vereniging mede te behartigen;
 5. het mogelijk in stand houden van een mededelingenblad ‘De Geo-graaf’ en nieuwsbrieven of andere media (fysiek of digitaal);
 6. het mogelijk beheren, onderhouden en aan leden ter beschikking stellen van een geologische bibliotheek;
 7. het (doen) verrichten van al datgene wat voor het doel van de vereniging van belang is of kan zijn.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4a.
De vereniging kent leden, jeugdleden, gezinsleden, ereleden en begunstigers.

 1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn van achttien jaar en ouder;
 2. Jeugdleden zijn natuurlijke personen van ten minste 12 jaar. Een jeugdlid heeft tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen als een lid, met dien verstand, dat hij/zij geen stemrecht heeft en niet tot bestuurslid kan worden benoemd. Een jeugdlid wordt lid zodra hij/zij achttien jaar is geworden;
 3. Gezinsleden kunnen zijn natuurlijke personen van 12 jaar of ouder, die in gezinsverband leven met het lid. Een gezinslid heeft tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen als een lid. Een gezinslid betaalt geen extra contributie boven de reeds betaalde contributie door het lid. Voor een gezinslid gelden de volgende beperkingen: hij/zij ontvangt geen tijdschrift/mededelingenblad, heeft geen stemrecht in de ALV van de vereniging en de LVGA;
 4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door het bestuur worden benoemd. De leden van de vereniging kunnen gemotiveerd een voorstel indienen om een lid van de vereniging te benoemen tot erelid;
 5. Begunstigers zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen die de vereniging van geldelijke middelen, goederen of diensten voorzien, zodat de vereniging hierdoor haar doelen beter kan bereiken. Begunstigers hebben een stemrecht en geen spreekrecht. Zij kunnen alleen bijeenkomsten bijwonen maar niet deelnemen aan de andere activiteiten, zoals excursies (dit in verband dat ze niet zijn verzekerd).

Om lid te worden van de vereniging moet men lid zijn van de LVGA (volledig of beperkt lidmaatschap conform artikel 4 statuten LVGA) en zich aanmelden bij het landelijk bestuur en bij de vereniging óf als men geen lid is van de LVGA kan men zich aanmelden bij het bestuur van de vereniging dat vervolgens zorgdraagt voor aanmelding bij de LVGA. Zowel het bestuur LVGA als het bestuur van de vereniging kan een aanmelding weigeren. Deze aanmelding kan mondeling, digitaal of schriftelijk plaatsvinden. Begunstiger kan men worden door aanmelding bij het bestuur van de vereniging. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minstens één jaar (1 januari t/m 31 december) en wordt stilzwijgend verlengd. Een besluit tot niet-toelating moet binnen dertig dagen schriftelijk worden meegedeeld aan betrokkene, met vermelding van reden(en). Bij niet-toelating kan degene, die zich heeft aangemeld, een beroep doen op de algemene ledenvergadering. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Het voor leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op jeugdleden en gezinsleden. De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering van de vereniging wordt vastgesteld. Het bestuur kan beslissen om in uitzonderlijke gevallen de verplichting tot het betalen van contributie voor een lid tijdelijk te laten vervallen.

Artikel 4b.
Het lidmaatschap van de vereniging verplicht tot:

 1. Het naleven en doen naleven van de statuten, regels, reglementen, alsmede van de besluiten van de vereniging en de LVGA;
 2. Het zich gedragen als goed lid van de vereniging;
 3. Het betalen van de contributie voor zowel de vereniging en voor de LVGA.

Artikel 4c.
Het lidmaatschap van de vereniging geeft aan leden, gezinsleden en jeugdleden (behoudens de krachtens deze staturen toegekend bepalingen) het recht tot het:

 1. Bijwonen van de ledenvergadering
 2. Deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten;
 3. Gebruik maken van de diensten, die de vereniging haar leden aanbiedt;
 4. Deelnemen aan de activiteiten van werkgroepen;
 5. Deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen van de LVGA voor zover er plaats is. Dit ter beoordeling van die andere verenigingen. Opgave/aanmelding is verplicht. Vanzelfsprekend draagt men bij aan de gemaakte kosten.

Artikel 4d.
Het lidmaatschap eindigt:

 1. door het overlijden van het lid, daarbij wordt ook het lidmaatschap van de LVGA automatisch meteen opgezegd;
 2. door beëindiging van het lidmaatschap van de landelijke vereniging;
 3. door schriftelijke opzegging van het lidmaatschap van de lokale vereniging door het lid; Daarbij wordt het lidmaatschap van de landelijke vereniging niet opgezegd, tenzij door het opzeggend lid uitdrukkelijk anders aangegeven. Het lidmaatschap loopt door tot het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging voor één (1) november is gedaan; Zo niet dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende boekjaar. Het bestuur kan dispensatie verlenen.
 4. door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden krachtens een besluit van de algemene vergadering, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
 5. door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken. Dit gebeurt wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan dispensatie verlenen. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk of digitaal bij de secretaris en/of de ledenadministratie. Het hiervoor in dit artikel bepaalde, is van overeenkomstige toepassing op jeugdleden, gezinsleden en ereleden.

WERKGROEPEN
Artikel 5.
Het bestuur of een groep van minimaal drie leden kan een werkgroep instellen.

 1. Een werkgroep is verantwoording schuldig aan alle leden tijdens de jaarvergadering.
 2. Elke werkgroep is een onlosmakelijk onderdeel van de vereniging en draagt dit nadrukkelijk uit in media en overige communicatie.
 3. De werkgroep leden kiezen uit hun midden een woordvoerder, die communiceert met het bestuur.
 4. Het is werkgroepen niet toegestaan om eigen vermogen op te bouwen tenzij voor door het bestuur goedgekeurde doelen.
 5. Werkgroepen kunnen een verzoek indienen bij het bestuur voor financiële bijstand, goederen of diensten.
 6. Opheffen van een werkgroep kan op verzoek van leden van de werkgroep bij het bestuur van de vereniging.
 7. Indien een werkgroep meer dan twee jaar inactief is of minder dan drie leden heeft, kan het bestuur aan de leden voorstellen om de werkgroep op te heffen.
 8. Werkgroepen mogen geen activiteiten ontplooien die strijdig zijn met zowel de statuten van de LVGA en de vereniging en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
 9. Elke werkgroep dient voorafgaande aan de ALV een jaarverslag in te dienen over de activiteiten van het afgelopen jaar. Dit verslag wordt gepubliceerd in de Geo-graaf.

GELDMIDDELEN
Artikel 6.
De inkomsten van de vereniging zijn:

 1. contributies;
 2. bijdragen van begunstigers;
 3. subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen;
 4. alle overige baten.

De bezittingen van de vereniging kunnen bestaan uit bijvoorbeeld bankrekeningen, kasgelden, een collectie geologische objecten, een bibliotheek, presentatiematerialen etc. Het beheer daarvan is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daarop volgend.

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 7
De samenstelling van het bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, die door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging worden benoemd. Het bestuur en de leden kunnen kandidaten voordragen, maar het bestuur kan zelf geen bestuursleden benoemen. Als er meer bestuursleden zijn wordt er gestreefd naar een oneven aantal. Het is gewenst dat de voorzitter van de excursiecommissie van de vereniging, deel uit maakt van het bestuur.
 2. De termijn van een bestuurslid is drie jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. De termijn van drie jaar kan eenmaal verlengd worden. Bij gebrek aan bestuursleden kan de algemene ledenvergadering besluiten nog een termijn te gunnen aan het bestuurslid. Een rooster van aftreden wordt door het bestuur opgesteld.
 3. Bestuursleden kunnen door de algemene ledenvergadering van hun functie worden ontheven of worden geschorst. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen nodig, waarbij minstens twee/derde van het totaal stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn, of digitaal haar stem heeft uitgebracht of iemand gemachtigd heeft tot het uitbrengen van haar stem.
 4. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid komt het nieuwe bestuurslid in het rooster van aftreden op de plaats van het afgetreden lid.
 5. Bij belet of ontstentenis van het voltallige bestuur, kan een lid van de vereniging besluiten om een algemene Ledenvergadering uit te schrijven, waarin een nieuw bestuur wordt gekozen.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: schriftelijk te bedanken; · het verlies van handelingsbekwaamheid; · overlijden; · het eenstemmig oordeel van alle andere bestuursleden, dat een bestuurslid niet langer geschikt of instaat is als goed bestuurslid te functioneren. · verlies van het lidmaatschap van de vereniging.

Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende. Het vergadert daartoe zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden van het bestuur wensen. Bestuursvergaderingen kunnen fysiek of digitaal gehouden worden.

Artikel 8.
Het bestuur is gehouden:

 1. de statuten, regels, reglementen van de vereniging na te leven en te doen naleven;
 2. de besluiten van de ledenvergadering uit te voeren en te doen uitvoeren;
 3. jaarlijks aan de ledenvergadering schriftelijk of digitaal een ontwerpbegroting van inkomsten en uitgaven voor het betreffende boekjaar voor te leggen;
 4. jaarlijks aan de ledenvergadering verslag en verantwoording uit te brengen van zijn werkzaamheden Dit kan schriftelijk / digitaal of mondeling;
 5. de wettelijke eisen uitvoeren als bijvoorbeeld de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het UBO-register;
 6. de juiste contactgegevens van het afdelingsbestuur aan de secretaris LVGA door te geven;
 7. de notulen van hun Algemene Ledenvergadering aan de secretaris LVGA te sturen;
 8. één exemplaar van het mededelingenblad of een digitale vorm daarvan naar de secretaris LVGA te sturen;
 9. alle communicatie naar leden en naar de LVGA te verzorgen;
 10. zo mogelijk een meerjarenbeleid en toekomstvisie van de vereniging vast te stellen, uit te voeren en te bewaken.

Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, tenzij met toestemming van de ledenvergadering.

Artikel 9.
Werkwijze van het bestuur.

 1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur, dat belast is met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden. Het dagelijks bestuur kan gemandateerd worden in situaties waarin een snelle beslissing noodzakelijk is. De te mandateren onderwerpen worden genoemd in een set van afspraken die op te vragen zijn bij het bestuur.
 3. Op elke bestuursvergadering doet de penningmeester verslag van de financiële stand van zaken. Een bestuurslid checkt minimaal eenmaal per kwartaal de financiële bescheiden.
 4. De daglimiet voor financiële transacties waartoe de penningmeester zelfstandig bevoegd is om uit te voeren, kan jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld worden. Transacties boven deze daglimiet hebben goedkeuring nodig van de voorzitter of de secretaris.
 5. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem als de stemmen staken in het bestuur. Zijn er maar 2 bestuursleden aanwezig dan geldt die regel niet, want geen bestuurslid mag meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuursleden samen. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.
 6. Elk bestuurslid, indien daar naar gevraagd, overhandigt bij aantreden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Eventuele kosten daarvan worden betaald door de vereniging.
 7. Bestuursleden mogen door hen gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging declareren bij de penningmeester. Datgene wat gedeclareerd wordt zo mogelijk beschreven in de set van afspraken / huishoudelijk reglement.
 8. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
 9. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, indien daartoe gemachtigd door het bestuur. Ieder bestuurslid kan zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
 10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden [onderneming of] organisatie. De bestuurder heeft – onverminderd het bepaalde in de vorige volzin – wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen.
 11. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin dit artikel (werkwijze bestuur) geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de algemene ledenvergadering.
 12. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur (inclusief tegenstrijdig belang) worden gegeven.
 13. Verslagen, notulen en andere relevante documenten worden door secretaris digitaal centraal opgeslagen. Leden krijgen op verzoek inzage in deze documenten.
 14. Alle bestuursleden hebben gelijk stemrecht, behoudens het bepaalde in lid 5, ook indien er sprake is van een dubbele functie binnen het Dagelijks Bestuur.
 15. Het bestuur kan zich voor de uitvoering van zijn taak doen bijstaan door leden van de vereniging, die daartoe al dan niet in een commissie worden verenigd.
 16. Het bestuur is tegenover de algemene ledenvergadering verantwoordelijk voor de werkzaamheden, die het door anderen laat verrichten.

DUUR EN BOEKJAAR
Artikel 10.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
 3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van de betreffende werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 4. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, een bestuursverslag (vroeger: jaarverslag) uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van inkomsten en uitgaven met een toelichting van de penningmeester ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken zijn ondertekend door de bestuursleden.
 5. Het bestuur is verplicht de in lid 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergaven van de gegevens en deze gegevens gedurende de bewaartijd als bedoeld in lid 5 beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar gemaakt kunnen worden.

Artikel 11.
Financiële commissie

 1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van minimaal twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur als financiële commissie (ook wel genoemd kascommissie). De commissie kan zich door één of meer deskundigen laten bijstaan indien noodzakelijk.
 2. De kascommissie onderzoekt de getrouwheid van de in artikel 10 genoemde balans, staat van inkomsten en uitgaven, en de toelichting van de penningmeester daarop, en brengt aan de algemene ledenvergadering haar bevindingen uit. Ze onderzoekt niet het beleid van het bestuur.
 3. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen.
 4. Ieder lid van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering uit zijn/haar functie worden ontheven.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste twee leden, welke een nieuw onderzoek doen. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen vier weken na de benoeming brengt deze nieuw benoemde commissie schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering. Wordt in die eerstvolgende algemene ledenvergadering weer goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering maatregelen welke alsdan door de vergadering in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

LEDENVERGADERING
Artikel 12a

 1. De algemene ledenvergadering en het bestuur zijn beide gelijkwaardige organen.
 2. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de vereniging.
 3. Begunstigers hebben toegang tot een algemene ledenvergadering, echter geen stemrecht.
 4. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 12b
De algemene ledenvergadering komt bijeen:

 1. in één van de maanden januari, februari, maart of april ter behandeling van de verlies en winstrekening, de balans en de begroting. In deze vergadering kan tevens de bestuursverkiezing plaatsvinden.
 2. wanneer het bestuur zulks wenselijk acht.
 3. op schriftelijk of digitaal verzoek van minstens tien procent van het totale aantal stemgerechtigde leden.
 4. Als het houden van een algemene ledenvergadering of bestuursvergadering lange tijd onmogelijk is door bijvoorbeeld pandemie-maatregelen, is het bestuur gerechtigd een digitale vergadering uit te schrijven met elektronisch stemmen.

De algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen bij schriftelijke of digitale convocatie, bevattende de agenda der vergadering en met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste tien (in spoedeisende gevallen – ter beoordeling van het bestuur – vijf) dagen, de dag van oproeping en vergadering niet meegerekend. Indien de vergadering, bedoeld in het eerste lid sub c van dit artikel, niet wordt gehouden binnen een maand nadat het verzoek aan het bestuur is gericht, zijn de leden die de vergadering verlangen, bevoegd zelf de gewenste vergadering bijeen te roepen, eveneens op een termijn van tien werkdagen, door aanschrijving van de leden, met vermelding van de agenda.

1.Leden hebben het recht in een algemene ledenvergadering:

 1. het woord te voeren;
 2. moties in te dienen;
 3. amendementen in te dienen;
 4. het stemrecht uit te oefenen.

2.Leden kunnen schriftelijk of digitaal bij het bestuur agendapunten voor de algemene ledenvergadering indienen ter behandeling in de eerstvolgende ledenvergadering. Dit dient uiterlijk vijftien werkdagen voor de datum van de ledenvergadering te geschieden.

BESLUITVORMING
Artikel 13
Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten tijdens de algemene ledenvergadering genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de vergadering de kandidaten bij acclamatie wenst te benoemen.

Tenzij de vergadering anders beslist, bepaalt de voorzitter of een stemming over zaken zal geschieden:

 1. bij acclamatie; het oordeel van de voorzitter dat een besluit is genomen, is beslissend. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan is het besluit alsnog niet genomen en moet er gestemd worden om tot een besluit te komen;
 2. mondeling of op afroep;
 3. schriftelijk met gesloten briefjes;
 4. digitaal;
 5. bij machtiging.

Blanco stemmen zijn ongeldig.

Indien bij een stemming over personen niemand de meerderheid heeft behaald, heeft een tweede stemming plaats. Wordt wederom geen meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden, en wel tussen zoveel kandidaten als er plaatsen, vermeerderd met één, te vervullen zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist na herstemming het lot. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter na de eerste stemming. Ieder lid heeft één stem en maximaal één volmacht.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 14.

 1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wet en met deze statuten, de regels en andere reglementen van de vereniging en de LVGA.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van minstens twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin minstens twee/derde van het totale aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig is, of hun stem digitaal of met machtiging hebben uitgebracht. Indien geen twee/derde meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is dient binnen vier weken een tweede vergadering belegt te worden, waarbij onafhankelijk van het aantal aanwezige leden een besluit tot statutenwijziging met twee/derde meerderheid kan worden genomen. In de oproep voor een algemene ledenvergadering, waarin een statutenwijziging zal worden behandeld, moet zulks worden vermeld en eventueel ook het feit dat het een tweede vergadering is, als bedoeld in het vorige lid. Een wijziging van de statuten van de afdeling kan niet eerder in werking treden dan nadat de schriftelijke goedkeuring van het landelijk bestuur is verkregen. De statuten van de afdeling mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten van de landelijke vereniging.

ONTBINDING
Artikel 16.
Voordat het bestuur aan de algemene ledenvergadering een voorstel voorlegt om tot ontbinding van de vereniging over te gaan neemt het bestuur eerst contact op met het landelijk bestuur. Dit contact dient schriftelijk te worden vastgelegd. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene  ledenvergadering, genomen met een meerderheid van minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minstens twee/derde van het totale aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig is, of hun stem digitaal of met machtiging hebben uitgebracht. Indien geen twee/derde meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is dient binnen vier weken een tweede vergadering belegt te worden, waarbij onafhankelijk van het aantal aanwezige leden een besluit tot statutenwijziging met twee/derde meerderheid kan worden genomen. De algemene ledenvergadering, waarin tot het ontbinden kan worden besloten, dient minstens één maand van tevoren te worden aangekondigd.

De algemene ledenvergadering die tot ontbinding besluit:

 1. bepaalt de wijze van afwikkeling;
 2. wijst minstens twee vereffenaars aan;
 3. stelt de bestemming vast van de bezittingen en een eventueel batig saldo dat door de vereffenaars is geconstateerd. Het gekozen doel dient in de geest te zijn van de doelstelling van de vereniging. Nieuwe leden en begunstigers kunnen kennis nemen van de statuten en het eventuele huishoudelijk reglement door deze te downloaden van de website.

In alle gevallen, waarin noch door de statuten noch door de regels en reglementen is voorzien, beslist het bestuur.

Back To Top