Skip to content

Agenda Ledenvergadering

 1. Opening en mededelingen
 2. Goedkeuring en bespreking van het verslag van de extra Algemene Ledenvergadering van 19 december 2023 (voor notulen zie Nieuwsbrief januari 2024)
 3. Stand van zaken nieuwe statuten en toetreding tot de LVGA
 4. Jaarverslag secretaris (*)
 5. Financiën (**)
  1. Financieel verslag 2023
  2. Verslag Kascommissie 2023
  3. Benoeming leden Kascommissie 2024
  4. Begroting 2024
  5. Voorstel aanpassing contributie 2025
 6. Verslagen van de werkgroepen (*)
 7. Samenstelling bestuur: het bestuur draagt Ard Smit voor als opvolger van Wim Zondag, als voorzitter van de Geologische Vereniging Midden-Nederland. Afscheid van Wim Zondag. Nico Zethof stopt uiterlijk per einde 2024 als secretaris. Gezocht: nieuwe secretaris.
 8. Rondvraag en sluiting

(*)= van deze agendapunten zijn in de Geo-graaf 2024-1 (jan/feb) artikelen opgenomen.
(**) Jaarverslag wordt 1 week voor jaarvergadering per e-mail naar leden verzonden (aan leden waarvan het e-mailadres bekend is).

Excursiecommissie

 • Terugblik 2023
 • Vooruitblik 2024

Verloting

We sluiten af met onze traditionele verloting. neemt u nog wat mee?

Back To Top