skip to Main Content
Excursiereglement

Regels om elkaar niet kwijt te raken:

 1. Zorg iedere dag voor vertrek dat de brandstoftank voldoende vol is.
 2. Men dient strak achter elkaar te rijden, de langzaamste voorop en aansluiten zonder gat.
 3. Degene die voor rijdt, is verantwoordelijk voor het meekomen van degene die achter hem/haar rijdt. Wanneer men degene die achter hem/haar rijdt niet meer ziet, dient men te stoppen. (bijv. na verkeerslichten met een grotere groep) en met lichtsignalen de voorganger te informeren. Stop op een veilige plaats!
 4. Bij het zoeken in groeves of op locaties mogen de deelnemers zich niet verder dan op gehoorafstand van de excursieleiding verwijderen.
 5. Indien een deelnemer voortijdig de groeve of de locatie wenst te verlaten dient dit aan de excursieleiding te worden medegedeeld.

Regels bij het betreden en verlaten van groeves of locaties:

 1. De excursieleiding gaat als eerste de groeve/vindplaats/locatie e.d. in voor het verkrijgen of bevestigen van toestemming tot het mogen betreden van de groeve e.d.
 2. Het is verboden andere dan de toegewezen plaatsen in de groeve of op de locatie te betreden.
 3. Deelnemers mogen niet zonder toestemming aan eigendommen van anderen komen.
 4. Het is verboden afval achter te laten op andere dan daartoe bestemde plaatsen.
 5. Daar waar de vindplaats daartoe aanleiding geeft – zulks ter beoordeling van de groeve-eigenaar/excursieleiding – mag niet ongelimiteerd worden verzameld.
 6. Veranderingen in het veld dienen bij het verlaten van de locatie zoveel mogelijk hersteld te worden.
 7. Het einde van een bezoek aan een locatie of groeve wordt door de excursieleiding in overleg met de deelnemers bepaald.

Regels voor een veilig verloop:

 1. De excursieleiding neemt beslissingen bij het vermijden van mogelijke gevaarlijke situaties.
 2. Het is niet toegestaan zich onder steile wanden te begeven c.q. te gaan werken in verband met vallend gesteente of gevaar voor instortingen.
 3. Voor de veiligheid is het heel belangrijk, dat we niet bij de randen van een zuigput komen, vanwege instortingsgevaar.
 4. In verband met het vorenstaande is het eveneens niet toegestaan boven of onder iemand op hellingen te gaan werken en/of te werken.
 5. De groeve-eigenaar of de excursieleiding kan aangeven dat een veiligheidshelm en/of veiligheidsbril en/of hesje moet worden gedragen.
 6. Ouders en begeleiders van kinderen zijn ten volle verantwoordelijk voor hun kinderen.
 7. Aanwijzingen van de excursieleiding dienen direct en nauwkeurig te worden opgevolgd.
 8. Bij overtreding van een van de regels kan de excursieleiding overwegen de gehele groep uit de groeve of van de locatie te verwijderen.
 9. De excursieleiding is gerechtigd een deelnemer van verdere excursie deelname uit te sluiten

Aansprakelijkheid:

 1. Door ondertekening van de “Verklaring” (bij aanvang van de excursie), verklaart de deelnemer zich er van bewust te zijn dat deelname aan de excursie op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico en volgens het gestelde in het excursiereglement geschiedt en dat de deelnemer een individuele aansprakelijkheidsverzekering heeft.
 2. De beheerder/eigenaar van de groeve/locatie, de excursieleiding en de Nederlandse Geologische Vereniging zijn niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan deze excursie.
 3. De deelnemers zullen zich als gasten houden aan de richtlijnen van de beheerder/eigenaar van de groeve/locatie.
 4. Door ondertekening van de “Verklaring” (voorheen aanmeldingsformulier) verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

 Verzekeringen

Iedere deelnemer heeft zelf een W.A. en eventueel een reis- en bagageverzekering afgesloten. Verder dient men ook te letten op een inzittendenverzekering (ongevallen inzittendenverzekering[OIV] of schadeverzekering inzittenden[SVI]).

De NGV heeft voor de landelijke leden een collectieve W.A.-verzekering afgesloten.
De afdeling NGV Utrecht en ’t Gooi heeft dezelfde WA-verzekering voor zijn leden afgesloten. Deelnemers aan excursies die niet lid zijn van de landelijke NGV en ook niet lid zijn van de afdeling NGV Utrecht en ’t Gooi moeten voor 1 jaar lid worden van NGV Utrecht en ’t Gooi.

Toestemming publicatie foto en video’s

Onze vereniging maakt regelmatig foto’s en video’s van excursies of andere activiteiten georganiseerd door NGV Utrecht en ’t Gooi. Deze kunnen worden gebruikt in de Geograaf, onze website, nieuwsbrief of eventuele social media kanalen. Uw toestemming geld alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht worden gemaakt.                                            Het kan zijn dat andere mensen foto’s maken tijdens activiteiten, hier heeft de vereniging geen invloed op.

In het geval van minderjarige ( jonger dan 16) moet er toestemming gegeven worden door een ouder/voogd.

Voorwaarden
 1. Indien deelname aan de excursie door u wordt geannuleerd binnen 1 maand voor de aanvang van de excursie, vindt er geen restitutie van de excursiekosten plaats.
 2. Deelname aan de excursie is mogelijk, wanneer de excursiekosten door de penningmeester van de excursie commissie zijn ontvangen.
 3. Ondergetekende(n) is(zijn) zich ervan bewust dat deelname aan de excursie op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico en volgens het gestelde in het excursiereglement geschiedt en heeft(hebben) een individuele aansprakelijkheidsverzekering. De Nederlandse Geologische Vereniging, de excursieleiding en de beheerder/eigenaar van de groeve zijn niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan deze excursie. Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) zich met deze voorwaarden akkoord.
Back To Top